Fra mit album 1
"Nordlyset"
Lejrskoleskib i Kalundborg